Alle categorieën

Privacy Policy

Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft een overzicht van alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Aanbiedingen-vergelijken.nl, een bedrijf geregistreerd onder het Duits recht (hierna te noemen Aanbiedingen-vergelijken.nl, wij of ons). 

 

Aanbiedingen-vergelijken.nl hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het naleven van uw keuzes. U hebt de volledige controle over alle gegevens die op uzelf betrekking hebben.  Deze Privacy Policy gaat over hoe we omgaan met de persoonlijke informatie van gebruikers van Aanbiedingen-vergelijken.nl. De Privacy Policy is van toepassing op de website van Aanbiedingen-vergelijken.nl, te vinden op www.Aanbiedingen-vergelijken.nl (Website), evenals op uw gebruik van of toegang tot een van onze online diensten.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw gebruik van de Website. Wij verwerken uw gegevens voor deze specifieke doeleinden:

 • Om u de functionaliteiten van de Website aan te bieden en voor het technisch en functioneel beheer daarvan: Wij streven ernaar om onze Website en de daarop aangeboden diensten gemakkelijk toegankelijk te maken en u de best mogelijke ervaring en functionaliteiten te bieden. We verwerken technische gegevens van iedereen die onze Website gebruikt. De functionaliteiten van onze Website worden grotendeels beschikbaar gesteld door het gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies in onze Cookie Policy.
 • Om een account aan te maken op de Website: Alle gebruikers moeten een account aanmaken op onze Website om gebruik te kunnen maken van onze diensten. We verwerken uw persoonsgegevens voor het aanmaken van een account. Een belangrijk vereiste is dat 2-factor-authenticatie wordt ingeschakeld wanneer een account wordt aangemaakt. Hiervoor hebben wij in elk geval uw mobiele telefoonnummer nodig. Verder registreren wij voor het opzetten van uw account ook uw IP-adres, naam en emailadres.  
 • Om gebruikersondersteuning te bieden: We willen u de best mogelijke ervaring bieden bij het gebruik van onze Website. Daarom kunt u altijd contact opnemen met ons voor vragen of opmerkingen. Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, via de Website, of op een andere manier, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen.
 • Om met u te communiceren: Het kan zijn dat we contact met u willen opnemen over onze diensten. Dit kunnen we doen via e-mail. Naast het bieden van klantenondersteuning zoals hierboven beschreven, kunnen we uw administratieve communicatie over uw account sturen.
 • Voor marketingdoeleinden: Om u op de hoogte te houden van onze diensten, zoals bijvoorbeeld eventuele updates en toevoegingen, kunnen we nieuwsbrieven sturen. Indien u een bestaande gebruiker bent zijn deze nieuwsbrieven relevant voor het gebruik van de diensten. 
 • Om uw bestelling te verwerken: Als u een betaling doet aan Aanbiedingen-vergelijken.nl, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om deze af te handelen. Betalingen lopen via Mollie en wij hebben minimale toegang tot uw betaalgegevens.
 • Voor juridische doeleinden: In sommige gevallen moeten we persoonsgegevens verwerken voor onderzoeken door regelgevende instanties. Dit helpt ook om onze website en diensten veilig te houden. We willen onder andere fraude en illegale activiteiten voorkomen.

 

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

De wettelijke basis die wij hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen zal altijd een van de volgende bases zijn:

 • Het uitvoeren van onze overeenkomst met u
 • Uw uitdrukkelijke toestemming
 • Ons legitieme zakelijke belang
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Met betrekking tot de hierboven uiteengezette doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals uw voornaam, en IP-adres;
 • Contactgegevens zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en adres 
 • Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer, betaalkaartnummer of andere gegevens met betrekking tot een betaling of bestelling;
 • Internet- of andere elektronische netwerkactiviteit zoals het apparaat dat u gebruikt voor het gebruik van onze website; en
 • Commerciële gegevens zoals uw bestelgeschiedenis.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u een gebruiker van ons bent. Dit betekent dat wij u klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit ook opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

 

Minderjarigen

Wij staan erop geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar te verwerken, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke voogd. Omdat het echter moeilijk te detecteren is of we dit doen, raden we u ten zeerste aan om ons op de hoogte te stellen als u redenen hebt om aan te nemen dat we de persoonsgegevens van een minderjarige verwerken. Wij zullen deze persoonsgegevens direct verwijderen.

 

Welke partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Aanbiedingen-vergelijken.nl deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor het beoogde doel zoals hierboven beschreven. Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt, kan dit alleen in opdracht van Aanbiedingen-vergelijken.nl. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden met toegang tot uw persoonlijke informatie passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ons beoogde niveau van privacy en beveiliging te handhaven. Onder deze voorwaarden hebben de volgende derden toegang tot uw persoonsgegevens:

 • IT-dienstverleners kunnen toegang hebben tot de (technische) persoonsgegevens ingediend op de Website. Wij maken gebruik van Vimexx voor het hosten van de Website. Lees hier de Verwerkersovereenkomst tussen ons en Vimexx.
 • Professionele dienstverleners zoals accountants, consultants en auditors kunnen toegang krijgen tot uw gegevens wanneer ons hun diensten verlenen.
 • In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Aanbiedingen-vergelijken.nl zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

 

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We hebben strenge beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Daarnaast hebben wij maatregelen genomen om uw veilig bezoek aan en gebruik van onze Website te garanderen. Zo voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten. uw verbinding met onze Website is veilig door activering van een Secure Socket Layer (SSL).

Daarnaast zijn al onze servers en hardware ondergebracht in datacenters van BIT in Ede. Deze zijn gecertificeerd met VEB-beveiligingsklasse 4 en ISO/IEC 27001:2005. 
Aanbiedingen-vergelijken.nl heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te identificeren, te melden en op te lossen. Mocht er zich toch een datalek voordoen, dan zal Aanbiedingen-vergelijken.nl onverwijld en waar mogelijk uiterlijk 72 uur na melding de inbreuk op persoonsgegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toepasselijke autoriteit.

 

Uw rechten

Als eigenaar van de persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • Recht op toegang: u hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben om te controleren of we de gegevens rechtmatig verwerken.
 • Recht op correctie: U kunt verzoeken om correctie of aanvulling van onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben.
 • Recht om "vergeten" te worden: Als er geen goede reden is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, stoppen we met de verwerking hiervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens tijdelijk of definitief niet te verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangewezen persoon of instelling.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op intrekking toestemming: Daarnaast hebt u het recht om u eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aanbiedingen-vergelijken.nl.

 

Elk verzoek is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, wat betekent dat we de persoonlijke informatie mogelijk moeten opslaan. Als u een van uw rechten zoals hierboven uiteengezet wilt uitoefenen, kunt u dit op elk gewenst moment hier doen: support@Aanbiedingen-vergelijken.nl.

 

Externe links

Onze website kan links naar andere websites weergeven. Tenzij deze andere websites zijn aangesloten bij Aanbiedingen-vergelijken.nl, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat deze andere websites gebruiken, noch voor de inhoud en veiligheid ervan. We raden u aan om uzelf te informeren door het privacybeleid op deze websites te lezen.

 

Vragen of opmerkingen?

Mocht u na het lezen van deze Privacy Policy nog vragen hebben of hebt u suggesties of opmerkingen over de inhoud, dan kunt u altijd contact opnemen via: support@Aanbiedingen-vergelijken.nl. Laat het ons weten als u, om welke reden dan ook, van mening bent dat we ons niet hebben gehouden aan de principes in deze Privacy Policy. We zullen ons best doen om correcties zo snel mogelijk door te voeren.