Alle categorieën

Algemene voorwaarden

De bepalingen in dit document bevatten de regels en verplichtingen met betrekking tot de levering van diensten via onze website. Door gebruik te maken van onze website, geef je aan dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen, maak dan geen gebruik van onze diensten of het ApplePY-platform op applepy.online (de Website). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers en Gebruikers op onze website die gebruik maken van de door ons aangeboden web-app.

 

1. Definities 

 

 1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden voor Gebruikers van de door ApplePY aangeboden Website en/of Diensten.
 2. Gebruiker: De Gebruiker is de partij die de Website bezoekt om de Diensten die daarop worden aangeboden te gebruiken (ook genoemd jij, jou(w), of je).
 3. Diensten: De diensten geleverd door ApplePY, waaronder in elk geval valt het aanbieden van een platform wat door de Gebruiker kan worden gebruikt voor het automatiseren van marketingactiviteiten, waaronder inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot, concurrentieonderzoeken, interne linkstructuur, SEO, zoekwoorden analyse, etc.
 4. ApplePY: ApplePY, het bedrijf geregistreerd in overeenstemming met het Nederlands recht, gevestigd te Lombardijenlaan 25, 5045 WJ Tilburg (ook genoemd wij of ons).
 5. Herroepingsrecht: Het aan Gebruiker toekomende herroepingsrecht zoals bedoeld in Artikel 230o van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Overeenkomst: De Overeenkomst betreft de juridisch bindende overeenkomst tot uitvoering van de Diensten welke ApplePY aanbiedt. De Overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteert bij het aanmaken van een account op de Website. 

 

2. Algemene Bepalingen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ApplePY en elke Gebruiker die zich registreert voor het gebruik van de Diensten. 
 2. Door Diensten die door ApplePY worden aangeboden te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als je niet alle Algemene Voorwaarden accepteert, moet je de Website of onze Diensten niet gebruiken.
 3. Door je te registreren als Gebruiker op onze Website, garandeer en verklaar je dat je (a) wettelijk bindende contracten kunt aangaan voor jezelf of, indien je de Diensten wilt gebruiken voor een bedrijf, dat je dit bedrijf kunt binden en (b) akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 4. De ApplePY Privacy Policy geeft weer hoe ApplePY omgaat met persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt aan ons. 

 

3. Het gebruik van de Website

 

 1. De Diensten mogen alleen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden. Elk ander gebruik van de Diensten is in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
 2. ApplePY heeft het recht om Gebruiker’s activiteit op de Website te beperken of de registratie op onze Website te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook, maar in elk geval na een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.
 3. Bij het gebruik van de Diensten zal de Gebruiker niet:
  1. De Diensten op een zodanige manier gebruiken dat het gebruik door een andere Gebruiker wordt verstoord of gehinderd;
  2. De Diensten gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving;
  3. De Diensten gebruiken op een manier die misleidend is voor andere gebruikers of die wordt gezien als misbruik, fraude, of witwassen;
 4. Materiaal of gegevens naar de Website uploaden, indienen, publiceren, verzenden of anderszins communiceren dat:
  1. lasterlijk of onnauwkeurig is;
  2. beledigend of bedreigend jegens anderen is;
  3. aanstootgevend, hatelijk, obsceen of pornografisch is;
  4. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
  5. in strijd is met de wet of regelgeving van uw rechtsgebied, of deze Algemene Voorwaarden;
  6. pleit voor illegale activiteiten; of
  7. vertrouwelijk is.
  8. Diensten voor eigen gewin en commerciële doeleinden online door verkopen.
 5. Materiaal uploaden of verzenden die virussen of andere computercode, corrupte bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit te onderbreken, te vernietigen of te beperken, of om de Diensten, hardware of andere apparatuur te verstoren; of
 6. Reverse engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode van de Website of een deel daarvan te achterhalen.

 

4. Gebruik van de Diensten 

 

 1. ApplePY verleent de Gebruiker hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Diensten te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan het ApplePY. De licentie duurt voor zo lang als de Gebruiker voldoet aan diens betalingsverplichting.
 2. De Diensten zoals aangeboden zijn bedoeld voor ondernemers, freelancers en instanties.
 3. Onze Diensten helpen de Gebruiker om een website te analyseren en te evalueren. ApplePY is gerechtigd om het dienst-aanbod aan te passen, uit te breiden of te verbeteren, tenzij dit in strijdt is met de toepasselijke wetgeving.
 4. De Gebruiker is gerechtigd om de uit de Diensten verkregen resultaten te gebruiken voor welk doel dan ook. ApplePY geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot bruikbaarheid of toepasselijkheid voor een bepaald doel.
 5. De Gebruiker is verplicht om de Diensten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Hiervan uitgesloten zijn statistische grafieken en screenshots van het Account van de Gebruiker, in zoverre de ApplePY rechten en intellectueel eigendom gehandhaafd en gerespecteerd worden.
 6. Tenzij anders overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan om toegang tot de Diensten te delen met een derde. Indien de Gebruiker een bedrijf is, zal degene die de Overeenkomst aangaat in naam van het bedrijf volledig verantwoordelijk blijven voor het gebruik van de Diensten door de Gebruiker en diens werknemers of een geaffilieerde.

 

5. Account en Registratie

 

 1. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, moet de Gebruiker zich registreren en een account aanmaken (het “Account”). De Gebruiker moet nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken om het Account op te zetten.
 2. De Gebruiker dient de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden en andere account-details te bewaren en niet met een derde te delen. De Gebruiker stemt ermee in om ApplePY op de hoogte te stellen als de Gebruiker vermoedt dat een wachtwoord is verloren, gestolen of bekendgemaakt aan een onbevoegde derde partij, of anderszins is gecompromitteerd.
 3. Het Account mag niet worden gedeeld met een derde en zijn enkel voor persoonlijk gebruik. ApplePY maakt gebruik van 2-factor-authentication voor het gebruik van de Diensten om te voorkomen dat de Gebruiker het Account deelt met derden.
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle details en informatie die naar de Website worden geüpload of verstuurd via diens Account.
 5. ApplePY heeft het recht om naar eigen goeddunken een registratie van een Gebruiker om welke reden dan ook te weigeren of te blokkeren.
 6. Gebruikers kunnen hun Account op elk gewenst moment deactiveren door de instructies op de Website te volgen. Het bedrag van het abonnement wordt niet deels teruggestort.

 

6. Betalingen en Proeftijd

 

 1. Voor het gebruik van de Diensten, dient de Gebruiker een jaarabonnement aan te gaan met ApplePY. De meest recente prijs zal worden aangegeven op de Website.  Weergegeven bedragen zijn inclusief BTW. Typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 2. Indien de Gebruiker de Diensten nog niet eerder heeft gebruikt, is de Gebruiker gerechtigd om gedurende een proefperiode van 7 dagen de Diensten gratis uit te proberen. Wanneer de gratis proefperiode afloopt zal de Overeenkomst niet automatisch overgaan in een betaald abonnement. Er worden geen kosten in rekening gebracht bij de Gebruiker als het abonnement wordt opgezegd.
 3. De Gebruiker dient de abonnementskosten met betrekking het daaropvolgende jaar eenmalig te betalen, voorafgaand aan het gebruik van alle Diensten. Wanneer het huidige abonnement afloopt zal de Gebruiker 3 maal worden herinnerd aan het feit dat de Gebruiker diens abonnement dient te verlengen om gebruik te blijven maken van alle Diensten.
 4. Bij het aanmaken van een Account dient de Gebruiker ook een betaalmethode te verstrekken. De Gebruiker geeft hierbij toestemming aan ApplePY om de overeengekomen betaling in rekening te brengen via de opgegeven betaalmethode.
 5. De Gebruiker zal via e-mail een factuur ontvangen. Deze factuur kan ook door de Gebruiker in diens Account worden gedownload.
 6. Onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het Herroepingsrecht heeft de Gebruiker binnen 7 dagen na het aangaan van de Overeenkomst het recht om de volledige koopsom te herroepen, om welke reden dan ook. Bij het gebruik van de Diensten krijgt de Gebruiker echter onmiddellijk toegang tot digitale inhoud die meteen volledig wordt geleverd aan de Gebruiker. Bij het aangaan van een betaald abonnement wordt de Gebruiker gevraagd uitdrukkelijk toestemming te geven voor het uitsluiten van het Herroepingsrecht. Dit betekent dat zodra de Gebruiker een Overeenkomst aangaat, de Gebruiker af ziet van het Herroepingsrecht en instemt met een directe levering van de Diensten. 
 7. Indien de Gebruiker niet voldoet aan een betalingsverplichting binnen 30 dagen nadat de betaling voldaan moest worden, zal ApplePY de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Indien ApplePY niet binnen 30 dagen na zulke kennisgeving het openstaande bedrag voldoet, is ApplePY gerechtigd om een rente in rekening te brengen. Deze rente bedraagt 2% voor individuen en consumenten en 8% voor bedrijven. Daarnaast dient de Gebruiker alle redelijke kosten te betalen die ApplePY maakt om achterstallige bedragen te innen. Deze omvatten redelijke advocatenhonoraria en andere (buiten)gerechtelijke honoraria en kosten.

 

7. Sluiten van een Account

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot een of alle Diensten met onmiddellijke ingang op te schorten, te beperken of te beëindigen om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot:
  1. Wij geloven redelijkerwijs dat we dit moeten doen om onze reputatie te beschermen;
  2. We verplicht zijn dit te doen door de toepasselijke wetgeving, regelgeving of een rechtbank van een andere autoriteit waaraan we onderworpen zijn in een rechtsgebied;
  3. We vermoeden dat de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; en/of
  4. We maken ons zorgen over de beveiliging van uw account of we vermoeden dat onze Diensten op frauduleuze of niet-geautoriseerde wijze worden gebruikt.
 2. Als Gebruiker zelf besluit de relatie met ApplePY te beëindigen kan de Gebruiker het Account deactiveren door de relevante instructies te volgen. De Gebruiker heeft geen recht op restitutie van betaling voor de resterende tijd van de abonnementsperiode.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. ApplePY biedt een jaarlijkse, gemiddelde beschikbaarheid van de Diensten van 97%. Niettegenstaande het voorgaande, biedt ApplePY geen garantie voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de Website en/of Diensten. ApplePY behoudt zich het recht om de beschikbaarheid van de Website en/of Diensten of bepaalde delen daarvan te beperken, indien dit noodzakelijk is in verband met capaciteitslimieten, beveiliging of om onderhoud aan de Website en/of Diensten uit te voeren. ApplePY heeft het recht om de Website en/of Diensten verbeteren en/of wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe functies introduceren. Onderhoud wordt waar mogelijk uitgevoerd op een moment dat het gebruik van de Gebruiker het minst wordt beïnvloed. In uitzonderlijke gevallen kan het mogelijk zijn dat in verband met groot onderhoud de Diensten meerdere dagen niet toegankelijk zijn. ApplePY zal zulk onderhoud altijd aankondigen en zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook hierdoor veroorzaakt.
 2. Niets wat wordt weergegeven binnen de Diensten en/of the Website dient te worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete garantie met betrekking tot, onder andere, een bepaald resultaat, geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid van de Diensten.
 3. ApplePY zal aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt wordt door een eenvoudige schending van een contractuele verplichting van de Overeenkomst, in zoverre de ontstane schade verband houdt met de Overeenkomst.
 4. ApplePY is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst of indirecte, gevolgschade, of punitieve schade die voortvloeit uit, gebaseerd is op of voortvloeit uit de Website en/of Diensten en het gebruik daarvan.
 5. In elk geval zal ApplePY slechts aansprakelijk zijn voor directe schade ontstaan door opzet of grove nalatigheid, gelimiteerd tot het laagste van (a) het door Gebruiker betaalde bedrag in diens meest recente termijn voorafgaand aan het ontstaan van de schade, of (b) €150,00.
 6. Indien één of meerdere provisies van dit Artikel 7 ongeldig worden verklaard dienen de aansprakelijkheidsprovisies te worden toegepast voor zover toegestaan door de wetgeving.
 7. De Gebruiker vrijwaart ApplePY voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade voortvloeien uit een tekortkoming van de Gebruiker in de nakoming van de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.
 8. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van ApplePY in nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Gebruiker niet aan ApplePY kan worden toegerekend in een van de wil van ApplePY onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen niet in redelijkheid kan worden verlangd. Hieronder wordt gerekend, in elk geval, doch niet uitsluitend, een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van leveranciers; onverwacht stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen; stakingen; overheidsmaatregelen; slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Verplichtingen waar ApplePY niet aan kan voldoen door een van bovenstaande overmachtsoorzaken, worden opgeschort tot ApplePY er weer aan kan voldoen. Indien de overmachtssituatie langer dan 30 dagen voortduurt mag elk van de partijen de Overeenkomst kosteloos beëindigen, zonder dat de andere partij schade hierdoor veroorzaakt hoeft te vergoeden.

 

9. Geheimhoudingsplicht

 

 1. Partijen zijn beiden verplicht vertrouwelijke informatie van de andere partij niet te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit ofwel uitdrukkelijk is overeengekomen, het noodzakelijk is om de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen, of dit op grond van de wet of een gerechtelijk bevel noodzakelijk is. 

 

10. Intellectueel Eigendom

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt ApplePY alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot het intellectuele eigendom op de Website en/of Diensten en alle door haar geproduceerde werken. Het eigendom van de door ApplePY geleverde diensten zoals afbeeldingen, video, teksten, graphics, ideeën, concepten, scripts, compilaties, databases, code, illustraties of (test) ontwerpen etc. blijft daarom volledig eigendom van ApplePY. De bovengenoemde elementen die deel uitmaken van de werken geproduceerd door ApplePY mogen niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van ApplePY.
 2. Op geen enkel moment claimt ApplePY eigendom van bepaalde metadata ontstaan door het gebruik van de Diensten. De Gebruiker is echter wel zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van meta data. Wanneer Gebruiker’s gebruik van de Diensten (wordt) beëindigd is ApplePY onder geen enkele verplichting om meta data te bewaren. Verwijderde meta data kan mogelijk niet meer worden hersteld.
 3. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik door ApplePY van de Gebruiker’s (bedrijfs)naam en/of logo op de Website en ander promotiemateriaal, zowel digitaal als fysiek.
 4. Wanneer de Gebruiker bepaalde informatie of content upload naar de ApplePY Website, verleent de Gebruiker een niet-gelimiteerd, niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij recht aan ApplePY om dit materiaal te gebruiken voor redelijke doeleinden binnen de Diensten. Door het uploaden van bepaald materiaal naar de Website, verklaart en garandeert de Gebruiker dat dit materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden en dat Gebruiker het recht heeft om dit materiaal te delen met ApplePY.  

 

11. Miscellaneous

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle wijzigingen, alle documenten waarnaar wordt verwezen en alle andere juridische kennisgevingen en overeenkomsten die door ApplePY via de Website zijn gepubliceerd, vormen de volledige juridische overeenkomst tussen de Gebruiker en ApplePY met betrekking tot de Diensten.
 2. In het geval dat een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. ApplePY zal nieuwe bepalingen formuleren ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de reikwijdte van de oorspronkelijke bepalingen zorgvuldig zal worden overwogen.
 3. ApplePY is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ApplePY zal eventuele wijzigingen schriftelijk aan Gebruiker communiceren en Gebruiker dient de nieuwe Algemene Voorwaarden schriftelijk te accepteren om de Diensten te blijven gebruiken. Indien de Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet binnen 30 dagen na communicatie accepteert maar de Diensten blijft gebruiken, is ApplePY gerechtigd ervan uit te gaan dat de Gebruiker akkoord is met de wijzigingen.
 4. Bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden die bestemd zijn (al dan niet uitgedrukt) om de duur of beëindiging van de Overeenkomst tussen ApplePY en de Gebruiker te overleven, blijven ook van kracht.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan om vorderingen tegen ApplePY aan derden over te dragen. Dergelijke overdrachten zijn jegens ApplePY nietig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

12. Toepasselijk recht

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
 2. De dichtstbijzijnde rechtbank bij het bovengenoemde vestigingsadres van ApplePY is bevoegd (in eerste aanleg) kennis te nemen van enig geschil tussen ApplePY en de Gebruiker, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen slechts beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

13. Contact

 

 1. Vragen over de voorwaarden kunnen worden gestuurd naar [support@applepy.online].

Acties van de dag